[ sluit venster ]
Home > Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Consumenten
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Dag: kalenderdag;
8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Welzoveilig.nl
onderdeel van DLC Beveiliging
Postbus 9356
5000 HJ TILBURG
info@welzoveilig.nl
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•de prijs inclusief belastingen;
•de eventuele kosten van aflevering;
•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
•de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
•de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
•indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
•de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
•de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
•de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 - De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
1.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Duurtransacties
1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 - Betaling
1.Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 15 Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij WELZOVEILIG.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Artikel 16 Persoonsgegevens.
WELZOVEILIG.NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. WELZOVEILIG.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van WELZOVEILIG.NL, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 18 Links
De site van WELZOVEILIG.NL kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft WELZOVEILIG.NL geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan WELZOVEILIG.NL vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan WELZOVEILIG.NL vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die WELZOVEILIG.NL zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u WELZOVEILIG.NL hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene Voorwaarden – Niet Consumenten
Adresgegevens:
Welzoveilig.nl (onderdeel van DLC Beveiliging)
Postbus 9356
5000 HJ TILBURG
info@welzoveilig.nl
1. Definities
Aflevering: het stellen van de zaak in het bezit van de Koper;
Koper: de wederpartij van WELZOVEILIG.NL, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Crediteren: restitutie van geld door middel van bank of girorekening;
Diensten: service en ondersteuning door WELZOVEILIG.NL of opdrachtnemers van WELZOVEILIG.NL;
Leveringsdatum: door WELZOVEILIG.NL aangegeven datum of periode wanneer Producten en/of Diensten bij benadering worden geleverd;
Orderbevestiging: schriftelijke bevestiging door WELZOVEILIG.NL van uw bestelling;
Producten: zaken tot koop waarvan de Koper zich tegenover WELZOVEILIG.NL verbindt;
Product op maat: product speciaal samengesteld/geproduceerd voor de Koper;
Restockingskosten: kosten in rekening gebracht na een retourzending door Koper van een al gebruiktproduct;
Schriftelijk: correspondentie per post, email of per fax, tenzij anders aangeduid;
Software: computerprogramma's van derden;
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende Nederlandse feestdagen.
2. Toepassing
2.01 Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen WELZOVEILIG.NL B.V. en de contractpartner/koper, hierna te noemen: “Koper” zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden” van toepassing. In geval van levering van diensten wordt onder WELZOVEILIG.NL mede opdrachtnemer en onder Koper mede opdrachtgever verstaan. Een kosteloos exemplaar van deze Voorwaarden is te verkrijgen aan onze afhaalbalie en zijn tevens te raadplegen via onze website: www.WELZOVEILIG.NL.nl.
2.02 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke, schriftelijke en ondertekende door een daartoe bevoegde ondertekenaar van WELZOVEILIG.NL instemming, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Geen andere partij dan de Koper en WELZOVEILIG.NL kunnen een beroep doen op de in deze Voorwaarden gestelde bepalingen.
2.03 Het accepteren van een aanbieding of meerdere producten of diensten dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Koper, voor de uitvoering waarvan door WELZOVEILIG.NL derden dienende worden betrokken.
2.04 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Koper of een andere partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.05 Deze Voorwaarden zijn opgesteld conform de Nederlandse Wetgeving. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WELZOVEILIG.NL en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en betrekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.06 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
2.07 Indien WELZOVEILIG.NL niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WELZOVEILIG.NL in, enigerlei mate het recht zou verliezenom in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
2.08 WELZOVEILIG.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen.
3. Aanbod en bestelling
3.01 Alle aanbiedingen en offertes van WELZOVEILIG.NL zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn vooraanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het betreffende product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.02 WELZOVEILIG.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.03 De informatie in onze reclames, brochures, andere geschreven materialen, op onze website of anderzijds verstrekte informatie is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan men deze informatie beschouwen als een aanbod van ons tot het leveren van producten en/of diensten.
3.04 De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WELZOVEILIG.NL. WELZOVEILIG.NL behoudt zich het recht voor dit aanbod niet te accepteren. Een niet-geaccepteerde bestelling wordt door WELZOVEILIG.NL zo spoedig mogelijk, binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling richting de Koper gemotiveerd.
3.05 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, en gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door WELZOVEILIG.NL verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door WELZOVEILIG.NL te verrichten wezenlijk andere prestatie. WELZOVEILIG.NL behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De Koperkan hier geen rechten aan ontlenen.
3.06 WELZOVEILIG.NL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.07 Indien wij uw bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een schriftelijke Orderbevestiging te sturen. De Orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij de bestelling niet kunnen accepteren, wordt de Koper overeenkomstig ingelicht.
3.08 Een samengestelde prijsopgave verplicht WELZOVEILIG.NL niet tot het verrichten van en gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. Overeenkomsten
4.01 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of door middel van het zenden van een bestelling per fax, brief, email of enig ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van WELZOVEILIG.NL te plaatsen (waarmee u ons een aanbod doet de producten die u heeft geselecteerd onder deze Voorwaarden te kopen) met een daaropvolgende Orderbevestiging van WELZOVEILIG.NL.
4.02 De overeenkomst tussen WELZOVEILIG.NL en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.03 WELZOVEILIG.NL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.04 WELZOVEILIG.NL is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.05 WELZOVEILIG.NL kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren zonder daarmee in gebreke te komen indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.
4.06 Indien WELZOVEILIG.NL gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan WELZOVEILIG.NL ter beschikking heeft gesteld.
4.07 Is voor de afronding van een bestelling, bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een vermelde termijn overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient de Koper WELZOVEILIG.NL derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met dien verstande dat er een redelijke termijn aan WELZOVEILIG.NL moet worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.08 Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens WELZOVEILIG.NL gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) aan de zijde van WELZOVEILIG.NL daardoor direct of indirect ontstaan.
4.09 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de Koper onverwijld bezwaar maakt.
4.10 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie van WELZOVEILIG.NL op haalbaarheid is beoordeeld. WELZOVEILIG.NL heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. In zulks geval wordt de Koper overeenkomstig ingelicht.
4.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is WELZOVEILIG.NL gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen WELZOVEILIG.NL bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van WELZOVEILIG.NL op en is voor de Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
4.12 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties etc, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. WELZOVEILIG.NL zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5. Ontbinding / Opschorting van de Overeenkomst
5.01 WELZOVEILIG.NL is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:
– de aflevering van een product op een bepaalde dag essentieel is en op die dag de Koper niet in ontvangst neemt;
– inontvangstneming achterwege blijft of nadat WELZOVEILIG.NL informatie ter kennis is gekomen, na het sluiten van de overeenkomst, dat goede grond geeft te vrezen dat de prijs niet zal worden betaald;
– de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt;
– de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van WELZOVEILIG.NL kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nagekomen zal worden;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WELZOVEILIG.NL kan worden gevergd.
5.02 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WELZOVEILIG.NL op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien WELZOVEILIG.NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.03 In geval de Koper de overeenkomst wenst te ontbinden zal hij te allen tijde eerst WELZOVEILIG.NL schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen welke tekortkomingen Koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5.04 De Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. WELZOVEILIG.NL is in zulks geval gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.05 Indien WELZOVEILIG.NL op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.06 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WELZOVEILIG.NL, zal WELZOVEILIG.NL in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan WELZOVEILIG.NL is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. WELZOVEILIG.NL zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door WELZOVEILIG.NL genoemde termijn te voldoen, tenzij WELZOVEILIG.NL anders aangeeft.
5.07 In geval van liquidatie, (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WELZOVEILIG.NL vrij om de order of overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WELZOVEILIG.NL op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.08 Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.
5.09 Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.
6. Overmacht
6.01 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WELZOVEILIG.NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WELZOVEILIG.NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. WELZOVEILIG.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat WELZOVEILIG.NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.02 WELZOVEILIG.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. WELZOVEILIG.NL is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie (3) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.03 Indien WELZOVEILIG.NL ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WELZOVEILIG.NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
6.04 Onder omstandigheden als bedoeld onder artikel 6.01 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transport-onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van WELZOVEILIG.NL alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door WELZOVEILIG.NL redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
6.05 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WELZOVEILIG.NL op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien WELZOVEILIG.NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. WELZOVEILIG.NL is te allen tijde bevoegd alsdan schade-vergoeding van de Koper te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
6.06 De schadevergoeding voor het bepaalde in artikel 6.04 staat gelijk aan het verschil tussen de dagprijs ten dage van de niet-nakoming en de prijs bepaalt in de overeenkomst. Deze schadevergoeding kan echter hoger zijn ingeval meer schade is geleden.
7. Prijzen/Betaling
7.01 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele (milieu) belastingen, verzekeringen, administratiekosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De door de Koper te betalen prijs en overige kosten, waaronder die van vervoer, verzekering en BTW, wordt duidelijk vermeld in de Orderbevestiging en in de factuur.
7.02 Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, op een door WELZOVEILIG.NL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door WELZOVEILIG.NL aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.03 Indien een betalingskorting is overeengekomen mag deze alleen in mindering op het factuurbedrag worden gebracht indien voldaan wordt binnen de overeengekomen termijn en indien er geen sprake is van andere onbetaalde facturen.
7.04 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan vertragingsrente verschuldigd zoals wettelijk vastgelegd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.05 WELZOVEILIG.NL heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.06 Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. Indien WELZOVEILIG.NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten – en de rente hierover - zullen eveneens op de Koper worden verhaald.
7.07 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door WELZOVEILIG.NL bent u een bedrag van 15 euro aan administratiekosten verschuldigd en indien WELZOVEILIG.NL zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van WELZOVEILIG.NL om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
7.08 Indien u met enige betaling in gebreke bent is WELZOVEILIG.NL gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden. De Koper is in zulks geval aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van WELZOVEILIG.NL daardoor direct of indirect ontstaan.
7.09 Wanneer wij een redelijk vermoeden hebben dat (a) u niet in staat bent om aan betaling voor een bestelling te voldoen of de overeengekomen kredietbepalingen; en/of (b) u de maximale aan u verleende krediethoogte welke wij eventueel met u overeengekomen zijn, overschrijdt, dan zijn wij gerechtigd uw bestelling uit te stellen of te weigeren om tot levering van een bestelling over te gaan.
7.10 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de Koper wanneer deze om een zodanige wijze van verzending heeft gevraagd. Voor orders boven een bepaalde nettowaarde kan een aanbetaling worden vereist, welke niet kan worden gerestitueerd bij een eventuele annulering door de Koper.
7.11 Prijzen zoals vermeld door WELZOVEILIG.NL zijn onderhevig aan dagelijkse wijzigingen en fluctueringen. Diensten van WELZOVEILIG.NL worden verricht tegen de prijs die WELZOVEILIG.NL na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
7.12 Indien WELZOVEILIG.NL bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is WELZOVEILIG.NL niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan WELZOVEILIG.NL toekomende bevoegdheid of een op WELZOVEILIG.NL rustende verplichting ingevolge de wet, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
7.13 (a) WELZOVEILIG.NL heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
(b) WELZOVEILIG.NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
(c) WELZOVEILIG.NL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Levering en leveringstermijnen
8.01 De leveringstermijn gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van WELZOVEILIG.NL.
8.02 De levering van producten geschiedt nadat de totale bestelling door WELZOVEILIG.NL verstuurd kan worden.
8.03 Overschrijding van een leveringstermijn geeft nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens WELZOVEILIG.NL. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van WELZOVEILIG.NL of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie (3) maanden wordt overschreden. In zulks geval heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder echter aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding of rente.
8.04 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van Koper. Franco levering geschiedt alleen en indien voor zover dit door WELZOVEILIG.NL met Koper is overeengekomen en op de factuur anderszins wordt aangegeven.
8.05 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WELZOVEILIG.NL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
8.06 Als de Koper bij de levering constateert dat de bestelling is geopend of zware beschadigingen heeft mag de Koper de goederen niet in ontvangst nemen. De Koper dient WELZOVEILIG.NL hiervan direct op de hoogte te stellen. WELZOVEILIG.NL zal dan zorg dragen dat er vervangende of in geval van niet meer leverbare goederen vergelijkbare goederen opnieuw worden aangeboden in een door WELZOVEILIG.NL haalbare tijd.
8.07 De levering van de producten en diensten geschiedt pas nadat uw betaling is ontvangen en u een schriftelijk betalingsbewijs heeft ontvangen. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor risico van WELZOVEILIG.NL.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.01 Alle door WELZOVEILIG.NL in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van WELZOVEILIG.NL totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Koper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.02 WELZOVEILIG.NL behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde of nog te leveren goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs. Dit geldt ook voor eventuele vorderingen ten behoeve van de Koper in het kader van de levering van verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten evenals hetgeen WELZOVEILIG.NL van de Koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de Koper in de nakoming van de tussen WELZOVEILIG.NL en de Koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, boetes en rente.
9.03 Door WELZOVEILIG.NL geleverde zaken, die ingevolge Artikel 9.01 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, noch is de Koper bevoegd zaken zonder schriftelijke toestemming van WELZOVEILIG.NL te vervreemden, verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
9.04 De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Koper veilig te stellen.
9.05 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om WELZOVEILIG.NL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen dan wel te vergoeden.
9.06 De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Koper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Koper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens WELZOVEILIG.NL bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.
9.07 Voor het geval WELZOVEILIG.NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke boestemming aan WELZOVEILIG.NL en door WELZOVEILIG.NL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Koper zich bevinden en die zaken terug te nemen.
9.08 Zaken of onderdelen daarvan die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van WELZOVEILIG.NL tot volledige voldoening van al hetgeen WELZOVEILIG.NL van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.01 De Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door WELZOVEILIG.NL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.02 WELZOVEILIG.NL garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en /of industrieel eigendomsrecht van derden.
11. Onderzoek / Reclamaties
11.01 Koper heeft de verplichting om op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen drie (3) werkdagen, de producten c.q. de verpakking, te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde aan de overeenkomst beantwoorden, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
11.02 Indien het (af)geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, dienen eventuele zichtbare gebreken of tekorten binnen drie (3) werkdagen, docht uiterlijk binnen twaalf (12) maanden, na levering schriftelijk aan WELZOVEILIG.NL te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen veertien (14) werkdagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.
11.03 In het geval er tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van WELZOVEILIG.NL op de wijze zoals door WELZOVEILIG.NL aangegeven.
11.04 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen tien (10) werkdagen na de factuurdatum.
11.05 Na het verstrijken van de in lid 2 en 4 genoemde termijn wordt Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
12. Garantie
12.01 De door WELZOVEILIG.NL te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. WELZOVEILIG.NL kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
12.02 De in 12.0 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 8 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door WELZOVEILIG.NL verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
12.03 De onder 12.01 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 maanden na levering.
12.04 De Koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen risico af te leveren op het door WELZOVEILIG.NL op te geven adres.
12.05 Deze garantie is geldig tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door WELZOVEILIG.NL verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
12.06 De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Koper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
12.09 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd dan zal WELZOVEILIG.NL de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour-ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van WELZOVEILIG.NL, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan WELZOVEILIG.NL te retourneren en de eigendom daarover aan WELZOVEILIG.NL te verschaffen, tenzij WELZOVEILIG.NL anders aangeeft.
12.10 Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
12.11 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.12 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van WELZOVEILIG.NL daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
12.13 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
12.14 Een uitzondering op artikel 13.04 vormen producten met LCD/TFT/PDP displays met dode (sub) pixels. Hiervoor gelden de door de leverancier bepaalde garanties tenzij bij de bestelling de zogenaamde "Nul dode pixels garantie" is afgenomen.
12.15 Met betrekking tot producten van derden is WELZOVEILIG.NL tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
12.16 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaken en/of niet aan WELZOVEILIG.NL toe te rekenen waaronder onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, onjuiste opslag of onderhoud, beschadiging door inwerking van vocht, danwel wijzigingen door de Koper of derden aangebracht of getracht aan te brengen, of andere oorzaken buiten de invloedssfeer van WELZOVEILIG.NL. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de Koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
12.17 WELZOVEILIG.NL is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.
12.18 Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van Koper niet aan.
13. Aansprakelijkheid
13.01 In deze Voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de producten en de levering van de diensten volledig vermeld.
13.02 Indien door WELZOVEILIG.NL geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van WELZOVEILIG.NL jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
13.03 Indien WELZOVEILIG.NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WELZOVEILIG.NL beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.04 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
13.05 (a) WELZOVEILIG.NL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Koper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Koper toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
(b) WELZOVEILIG.NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
13.06 WELZOVEILIG.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WELZOVEILIG.NL is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.07 WELZOVEILIG.NL, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
13.08 Onverminderd het vorenstaande is WELZOVEILIG.NL in ieder geval nimmer aansprakelijk:
(a) Wegens niet of niet tijdige levering;
(b) Schade die wordt veroorzaakt doordat WELZOVEILIG.NL gebruik heeft gemaakt van door de Koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en / of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Koper;
(c) Schade die wordt veroorzaakt doordat de Koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma's en gegevens in overeenstemming met de criteria van goed computergebruik.
(d) Door gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, online offertes e.d.
(e) In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (Overmacht).
(f) Indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, of het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
(g) Voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in bedrijfsruimte bevinden van WELZOVEILIG.NL.
(h) Voor bedrijf- en/of gevolgschade door welke oorzaak dan ook ontstaan.
(i) Voor schade veroorzaakt door geleverde software.
(j) Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op informatiedragers.
(k) Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
13.09 De Koper zal WELZOVEILIG.NL vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens WELZOVEILIG.NL.
13.10 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WELZOVEILIG.NL of haar leidinggevende ondergeschikten.
14. Verjaringstermijn
14.01 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WELZOVEILIG.NL en de door WELZOVEILIG.NL bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.
14.02 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper WELZOVEILIG.NL van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
15. Risico-overgang
15.01 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop zaken juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.
16. Software
16.01 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden.
16.02 De Koper die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren welk recht binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de software door de Koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.
17. Niet-overname personeel
17.01 De Koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één (1) jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met WELZOVEILIG.NL, medewerkers van WELZOVEILIG.NL of van ondernemingen waarop WELZOVEILIG.NL ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.01 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.02 Met inachtneming van Art.100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen WELZOVEILIG.NL en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Eindhoven. met dien verstande dat WELZOVEILIG.NL het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Koper.
18.03 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19. Geheimhouding
19.01 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.02 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WELZOVEILIG.NL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WELZOVEILIG.NL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WELZOVEILIG.NL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
20. Overige bepalingen
20.01 De Koper van goederen van WELZOVEILIG.NL geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie welke WELZOVEILIG.NL in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen voor eigen gebruik van WELZOVEILIG.NL. Zie ook WELZOVEILIG.NL's privacy policy.
20.02 WELZOVEILIG.NL en zijn medewerkers zijn gerechtigd de Voorwaarden ten gunste van de Koper toe te passen. De Koper heeft hierop geen enkele invloed.
20.03 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
20.04 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


ACTIES
» Woning Preventie Actie
» Brandpakket

Studentenaktie
» Studentenaktie 1
» Studentenaktie 2
» Studentenaktie 3
» Studentenaktie 4
» Studentenaktie 5

Brandbeveiliging
» Brandblussers
» Vluchtroute
» Blusdekens
» Rookmelders
» Brandalarm
» Montageset
» Koolmonoxide melder

Alarmsystemen
» Draadloos alarm (3 zone)
» Draadloos alarm (8 zone)
» Draadloos alarm (36 zone)
» Buitensirene
» Flitslicht
» Draadloze sirene
» Alarm codeslot
» GSM alarm kiezer
» Afstandbediening
» Magneetcontact
» Bewegingsmelder

EHBO
» Verbandtrommels
» Bedrijfsverbandtrommel

Kids care
» Stopcontact pluggen
» Veiligheidshaakjes
» Deursluiters
» Afsluiters
» Mini alarm
» Beveiligings set
» Babyfoon

Beveiligingsverlichting
» Schijnwerpers
» Schijnwerper 500 Watt
» Power Led bewegingsmelder lamp
» Slagvaste buitenverlichting

Timers
» Mechanische tijdschakelaars
» Digitale schakelklokken met overspanningsbeveiliging

Overspanningingsbeveiliging
» Overspanningingsbeveiliging

Waterbeveiliging
» Watermelders

Camerabeveiliging
» Camera beveiliging DVR systeem
» Camera sets
» Digitale camera sets
» Plug en Play camera's
» Video Deurspionen
» Beveiligingscamera's
» Dummy camera's

Deurintercom
» Deurintercom

Deurspion
» Digitale deurspion
» Conventionele deurspion

Kluizen/Brandkasten
» Inbraakwerende kluis LD

Cilinders
» Wilka W3600 cilinders SKG **
» Wilka cilinders W3600 locksmith. (alleen te bestellen door DLC-leden)
» Onderdelen Wilka cilinders. (alleen te bestellen door DLC-leden)
» Kaba Matrix cilinders SKG **
» Kaba Matrix cilinders locksmith. (alleen te bestellen door DLC-leden)
» Onderdelen Kaba cilinders. (alleen te bestellen door DLC-leden)

Insteek/veiligheidssloten
» Insteek/veiligheidssloten Wilka SKG **
» Smaldeurslot Wilka SKG **
» Panieksloten Wilka
» Nemef veiligheidssloten SKG **

Bijzetsloten
» Mauer bijzetslot SKG **

Oplegsloten
» Lips oplegslot SKG **
» Cisa oplegslot

Pensloten
» Ikon penslot SKG **

Veiligheidsbeslag
» Veiligheidsbeslag SKG **

Universele raam, deur en schuifpui-beveiliging
» AXA oplegsloten SKG *

raamgrendels
» AXA raamgrendel 3319 SKG *

Hangsloten
» Hangsloten DLC

Masterlock Portable Personal Safe
» Masterlock Portable Personal Safe

Masterlock minisafe
» Masterlock sleutelkluis

Actieproducten

Bestsellers

Zie ook: inbraak-beveiliging-preventie | brandkasten-kluizen-safes | inbraak-beveiliging-preventie | raam-en-deurbeslag-veiligheidsbeslag-bouwbeslag | webshop-beveiliging-sloten | woonhuisbeveiliging-brandpreventie-brandbeveiliging